ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

17

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

12

ตาราง
รร.ขนาดกลาง

3

ตาราง
รร.ขนาดใหญ่

2

ตาราง
รร.เปิด ม.ต้น

17

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

17

ตาราง

352

ห้องเรียน
6
ตาราง

9,645

นักเรียน
263
ตาราง

4,082

นักเรียนชาย
ตาราง

5,563

นักเรียนหญิง
ตาราง
นร.ม.ต้น

5,057

66
ตาราง
นร.ม.ปลาย

4,588

197
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

261

ครูและบุคลากร

สนง.
45
รร.
216
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

ตาราง

261

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า17 /100%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 12 /71%
ขนาดกลาง 3 /18%
ขนาดใหญ่ 2 /12%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 1 /6%
ขนาดที่ 2 3 /18%
ขนาดที่ 3 2 /12%
ขนาดที่ 4 6 /35%
ขนาดที่ 5 3 /18%
ขนาดที่ 6 2 /12%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3 : 1371 คน ปี 2565
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 1173 /86%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 124 /9%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 31 /2%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 0 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 24 /2%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 1 /0%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 12 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 2 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 2 /0%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 2 /0%
อื่นๆ 0 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า : 1254 คน ปี 2565
มหาวิทยาลัยของรัฐ 710 /57%
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 40 /3%
มหาวิทยาลัยของเอกชน 49 /4%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 68 /5%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 3 /0%
สถาบันพยาบาล 20 /2%
สถาบันทหาร 0 /0%
สถาบันตำรวจ 0 /0%
สถาบันอื่น ๆ 338 /27%
รับราชการ 0 /0%
ทำงานรัฐวิสาหกิจ 0 /0%
ภาคอุตสาหกรรม 0 /0%
ภาคการเกษตร 0 /0%
การประมง 0 /0%
ค้าขาย ธุรกิจ 0 /0%
งานบริการ 2 /0%
รับจ้างทั่วไป 19 /2%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 5 /0%
อื่น ๆ 0 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
17 โรงเรียน

12 อำเภอ
เมืองปัตตานี

2 โรงเรียน

ตาราง
หนองจิก

2 โรงเรียน

ตาราง
ยะหริ่ง

1 โรงเรียน

ตาราง
ยะรัง

2 โรงเรียน

ตาราง
โคกโพธิ์

2 โรงเรียน

ตาราง
มายอ

1 โรงเรียน

ตาราง
แม่ลาน

1 โรงเรียน

ตาราง
ปะนาเระ

2 โรงเรียน

ตาราง
ทุ่งยางแดง

1 โรงเรียน

ตาราง
สายบุรี

1 โรงเรียน

ตาราง
ไม้แก่น

1 โรงเรียน

ตาราง
กะพ้อ

1 โรงเรียน

ตาราง

2 เครือข่าย
วิทยาเขตศักย์เสนีย์

9 โรงเรียน

ตาราง
วิทยาเขตเดชานุชิต

8 โรงเรียน

ตาราง
เลขที่ 2 ถนนสะบารัง ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
Version.2022.1.KAOPUNHOT